You are currently browsing the tag archive for the ‘HD’ tag.

Det har kommit många spännande domar från HD under senaste veckorna. I två viktiga avgöranden har HD konstaterat att överträdelser av de rättigheter som uttrycks i regeringsformens andra kapitel kan medföra skadeståndsskyldighet – lika viktigt som rimligt. I förrförra veckan kom dessutom en viktig revisorsdom, i det s.k. BDO-målet. (Som jag skrivit ut och inte hunnit läsa än.)

Jag kanske återkommer med något om dessa mål. Men dagsfärskt från de digitala pressarna kommer idag ett annat beslut från HD. HD beviljar prövningstillstånd i målet rörande påstått förtal i en studentuppsats.

Så här beskrevs målet i Corren när det var i sin linda: I en uppsats, som publicerats på internet men som nu är borttagen, beskrevs 48-åringen [den som väckt talan] bland annat som ”en första klassens duperare”. De två uppsatsförfattarna skrev också att den namngivne mannen ”aldrig visat respekt för lagen”.

Tingsrätten dömde studenterna medan hovrätten friade med stöd av social adekvans. (Se för några anteckningar om social adekvans här.) För egen del tycker jag tingsrättens domskäl är mer övertygande än hovrättens majoritetsdom.

Målet har valsat runt en del: Hovrätten ville först inte bevilja prövningstillstånd för prövning där vilket sedan ändrades av HD. Nu har hovrätten dömt och därefter har prövningstillstånd alltså meddelats för sakprövning i HD.

Målet är mycket intressant i dessa tider. I botten ligger en fråga om vilken rätt tidigare dömda har till rätt till skydd för äran. När skyddas den dömdas intresse av att slippa pekas ut som klandervärd?

*

Tips: Håll koll på kampanjerna från Reclaim Justice. Det är oborstat, kontroversiellt och okonventionellt – men det är juridiskt sprakande.

Annons

Göran Lambertz byter justitiekansleruppdraget mot domarrollen. Högsta domstolen får därmed tillskott av en framstående jurist som dessutom har god förståelse för kommunikation och de nya krav som ställs på våra högsta jurister. Högsta domstolen har därmed besatt den tomma stol som tidigare rapporterats om i media. Däremot är regeringen en justitiekansler kort. JK-ämbetets uppdrag kretsar kring de mest intressanta juridiska arbetsuppgifter som man kan tänka sig (ja, det råkar ju sammanfalla med mina intressen): Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, ersättningsfrågor, rättssäkerhetsfrågor. Samtidigt hamnar en JK ofta i skottgluggen och måste vara skicklig på att argumentera för sig. Det finns inte många kandidater som kan fylla Lambertz skor i dessa avseenden. Rekryteringen av en ny JK blir en grannlaga uppgift för regeringen.

BTW: Rubriken i DN idag är rolig. ”Lambertz slutar som JK”. En rimligare rubrik hade nog varit ”Lambertz börjar i HD”.

Uppdaterat: Anna Skarhed, nu justitieråd, blir ny JK. Vilket verkar vara ett utmärkt val – Anna Skarhed är idag medlem av domstolarnas särskilda mediegrupp och en varm förespråkare för rättsstatliga värden. Och DN skriver i ett plötsligt påkommet intresse för rättsstatens integritet om problemen med JK:s spretiga arbetsuppgifter.

Föga överraskande, efter HD:s senaste domfriar tingsrätten smygfilmaren som lät kameran rulla offentliga toaletter. Ett oförklarligt hål i lagstiftningen som skall täppas till. I väntan på det kan skadeståndskrav mot lagstiftaren aktualiseras.

Uppdatering: Här skriver Dagens Juridik om fallet.

Jango Juke – nu kan DU klicka och lyssna på Mårtens valda musik

mårtenkvitter