Idag överlämnades (det andra) betänkandet från den s.k. Insynsutredningen som bland annat behandlar frågor om integritetsskydd under förundersökning. Utredningen tar upp betydelsefulla integritetsaspekter. Från regeringen.se:

”I betänkandet behandlas tre frågor som främst rör den s.k. förundersökningssekretessen till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Den första frågan handlar om hur stark denna förundersökningssekretess bör vara. Den andra frågan rör allmänhetens rätt att ta del av bilder på döda personer eller andra personer med allvarliga synliga fysiska skador när sådana bilder ingår i ett förundersökningsprotokoll. Den tredje frågan rör spörsmålet huruvida offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, i fort-sättningen OSL) bör ändras så att enskilda i studiesyfte kan följa de brottsbekämpande myndigheternas operativa verksamhet under tystnadsplikt.”

Finns här.

Annons