Jag bad Daniel, som är gästlärare vid Stockholms universitet och annars domare, att skriva några rader om domen mot Trond. Nedan följer hans stringenta presentation av detta även principiellt intressanta fall.

Domen mot Trond Sefastsson

Tingsrätten dömde i går Trond Sefastsson för ett fall av mutbrott av normalgraden och för bokföringsbrott. Ett annat åtal för grovt mutbrott ogillades eftersom tingsrätten inte fann det ställt utom rimligt tvivel att Trond Sefastsson hade begärt att få 150 000 kr av en livstidsdömd fånge för att granska dennes fall.

 

När det gäller åtalet för det mutbrott som Trond Sefastsson fälldes för var det ostridigt att en man hade betalat totalt 406 000 kr, varav 400 000 kr kontant, till Sefastsson för att granska mannens fars fall. Enligt Sefastsson fick han pengarna för att förutsättningslöst göra en faktagranskning för att få fram underlag för en resningsansökan och inte för att fallet skulle uppmärksammas i Kalla fakta. Tingsrätten fann dock utrett att Trond Sefastsson tagit emot pengarna i egenskap av journalist på TV4. Vidare var Sefastsson att anse som arbetstagare på TV4 och ersättningen hade erforderligt samband med hans tjänsteutövning. Tingsrätten utgick från att Trond Sefastsson hade lagt ned ett omfattande arbete på fallet men ansåg ändå att ersättningen för granskningsarbetet var otillbörlig. Sefastsson hade tagit emot ersättningen trots att sådant arbete ingick i hans arbetsuppgifter på TV4, som inte hade gett sitt godkännande. Vidare var hans agerande oförenligt med kravet på journalistisk integritet och hade skadat eller riskerat att skada förtroendet för en fri och självständig journalistik samt hade agerandet inte tillgodosett TV4:s intresse av ett korrekt och lojalt fullgörande av tjänsten där. Dessutom var fråga om mycket stora belopp som hade överlämnats till Sefastsson under ”ovanliga former”. Tingsrätten dömde därför Trond Sefastsson för mutbrott. Trots vissa försvårande omständigheter bedömdes brottet vara av normalgraden.

 

Tingsrätten fann dessutom att Trond Sefastsson av oaktsamhet hade åsidosatt sin bokföringsskyldighet varför han även dömdes för bokföringsbrott.

 

Beträffande åtalet för bestickning mot den man som betalat Trond Sefastsson för att granska sin fars fall lade tingsrätten till grund för sin bedömning mannens uppgift att han trodde på Sefastsson som sagt att ”alla fick betala” och att det var så det gick till. Tingsrätten ansåg det därför inte styrkt att mannen hade ”känt till de faktiska och rättsliga omständigheter” som medförde att ersättningarna var otillbörliga och åtalet mot mannen ogillades p.g.a. bristande uppsåt.

 

Påföljden för Trond Sefastsson bestämdes till villkorlig dom och 60 dagsböter å 200 kr. Dessutom förverkades 406 000 kr som utbyte av brott vilket belopp Sefastsson – jämte 75 000 kr avseende kostnaden för offentlig försvarare – ska betala till staten.

 

Daniel Severinsson

Tingsfiskal, gästlärare i straffrätt vid Stockholms universitet