Vad har vi straff till? Frågan har ställts här några gånger. Jag har hävdat att straff får man för att man förtjänar det. Man förtjänar ett straff när man agerat på ett omoraliskt sätt, som lagstiftaren i förhand identifierat såsom orimligt (kriminaliserat).  Straffet relateras till hur allvarlig gärningen är – det är proportionerligt.

Det sista är viktigt. De alternativa förklaringarna till varför vi straffar kan inte på ett hållbart sätt förklara varför straff är proportionerliga. Om man omfattar synen att straff skall rehabilitera gärningsmannen borde straffet regleras i förhållande till hur väl man tror att ett visst straff kan just rehabilitera någon. Om ingen rehabilitering behövs torde resultatet bli att inget straff alls skall utgå. (Det är dock ingen självklar följd av rehabiliteringstanken, men det framstår som en naturlig följd om man anser att samhällskostnader ceteris paribus kan ha relevans.) Om man istället menar att straff motiveras av att det kan förebygga brottslighet i framtiden finns det inte heller någon rimlig förklaring av straffs proportionalitet. Straffet bör inte relateras till gärningen, med en sådan approach, utan i förhållande till hur väl det kan antas avskräcka eller fungera handlingsdirigerande. Drakoniska straff för fortkörning torde få ned antalet fortkörningar. Men att kraftigt sänka straffen för mord torde inte ha någon större betydelse i handlingsdirigerande riktning.

Rättspolitiken har intagit en undanskymd position i valdebatten. Men det börjar hetta till. En av de frågor som kommit att diskuteras är straffen för våldsbrott. Här finns det, har det visat sig, en kraftig skillnad mellan partierna inom S-V-MP-koalitionen. V vill kraftigt sänka straffet för grov misshandel, till exempel. Till ett år. Ett år.

Motiveringen är att ett högre straff inte påverkar människors agerande. Därför behövs det inte mer än ett år.

Det anser jag är en omoralisk uppfattning. (Och inte bara jag.) En omoralisk uppfattning som om den konsekvent tilläts påverka straffsystemet skulle leda till extrema resultat. Fundera över vilket straff brott som barnadråp och våldtäkt skulle erhålla med en ohlysk syn på straffets motivering.

Annons