Civil olydnad och aktivism är utmaningar för rättsstaten. Å ena sidan måste en fungerande demokrati beivra medvetna överträdelser av de regler som de folkvalda satt upp. Å andra sidan så måste en rättsstat förhålla sig öppen till möjligheten att folkviljan ibland kan ha fel. Folkviljan kan ju ha fruktansvärt fel ibland. 

Det är en omöjlig balansgång egentligen. 

I ett demokratiskt samhälle är utgångspunkten trots allt är att makt  är rätt. Regeringsformens närmast cirkulära inledning som säger gör det tydligt: Makten utgår från folket och utövas under lagarna – men samtidigt är det folkets utvalda som stiftar lagarna.

Men hur hanterar man i ett sådant system en folkvilja som hamnat snett eller som, i värsta fall, blivit galen – för att ta exempel från samhällen i moraliskt förfall. Hur kan ett samhälle som vill vara en rättsstat bygga in säkerhetsventiler för situationer där folkviljan måste betvingas, tryckas ned och samtidigt vara den demokratiska grundtanken trogen?

Omöjligt egentligen.

I praktiken så är rättsordningen repressiv mot yttringar av politisk aktivism i strid med lagen, mot civil olydnad. Eller, som det ibland kan alternativt beskrivas, mot störande element och terrorister . I svensk rätt finns det få möjligheter att beakta goda syften i bedömningen av om en handling skall betraktas som kriminell eller som ett argument för strafflindring. Idag satte Högsta domstolen ned foten, helt i linje med den svenskatraditionen, i ett fall av politisk aktivism. Ett antal djurrättsaktivister trängde sig in i lokaler där det bedrevs experiment på djur där de levde rövare. De tutade i megafoner, fotograferade och filmade anställda och sparkat på dörrar. Hemfridsbrott är den straffrättsliga kategoriseringen. Att det var brottsligt var självklart. Det principiellt intressanta var om ageandet kvalificerade sig som grovt brott. HD konstaterade att aktivisterna gjort sig skyldiga till grovt brott, med stöd i argumentet att aktionen också kränkt de anställdas integritet.

Naturligt egentligen.

Men principkonflikten puttrar vidare där, i bakgrunden.