Idag tillträder Sverige ordförandeskapet i EU, vilket kommer att påverka  även den rättspolitiska debatten. Eller kanske snarare lamslå. Det kommer nämligen inte bli så mycket fokus på de långsiktiga, juridiska harmoniseringssträvandena under ordförandeskapet. I alla fall inte om man skall tolka siarna. Det understryks också av statsministern: Det är krisen och vissa andra frågor som står i fokus, särskilt klimatfrågan. Och det är naturligtvis inte så förvånande. Kyoto-avtalet behöver en uppföljning, om inte annat för att det snart går ut, och finanskrisen är en av vår tids djupaste svackor. (Även om det mest verkar vara reklamarna som märker av det i Stockholm.) I ett sådant läge tenderar de långsiktiga projekten att placeras on hold.

Samtidigt vore det synd om återigen chansen att se över och utvärdera en djupare rättslig harmonisering skulle gå om intet. Justitiedepartementet föreskickade tidigare att de stora civilrättsunifieringsförslagen i ex. The Common Frame of Reference skulle bli föremål för behandling under höstens ordförandeskap. Det är en ingångspunkt. Det finns också andra vägar. För Europavännerna är det i vilket fall viktigt att försöka få till stånd en diskussion om utökad rättslig harmonisering, även om det är en politiskt svårsåld fråga och även om resultaten tar lång tid på sig. Inte bara länder, utan även internationella samarbeten, kan byggas genom lag.

Annonser