Var tid har sina juridiska discipliner, enligt distinktioner präglade av samtidens tongivande metodologiska och principiella föreställningar men minst lika mycket av slumpmässiga uppdelningar och praktiska krav. Idag och imorgon är det ansvarsrätten som kommer att framstå som den heta disciplinen, både för det praktiska rättslivet och för akademiska studier.

Uttrycket är kanske inte så känt. Än. Men det har använts ett tag. Med ansvarsrätt, ett uttryck som i nordisk rättsvetenskap myntats av Thomas Wilhelmsson i sin framställning Senmodern ansvarsrätt, förstås rättens, särskilt privaträttens, olika ansvarsmekanismer. Ansvarsrättens fokus ligger således på skadeståndsrätten men även obehörig vinst-juridik och vissa andra aspekter kan falla under begreppet.

 

Det centrala i ansvarsrätten är att det är just ansvaret som står i centrum – inte rättsföljden (pengarna i form av ersättningar, vilket har fått ge namn åt ”förmögenhetsrätt” eller ”skadeståndsrätt”) eller rättspolitiska föreställningar (som ligger bakom termen ”ersättningsrätt”).

 

Begreppet ansvarsrätt vilar på andra rättspolitiska, systematiska och teoretiska förutsättningar än konkurrerande uttryck och dessa förutsättningar ger enligt min mening ett gott stöd för att behandla ämnet som ett särskilt ämne. Det tycks också vara en inställning som växer sig allt starkare i nordisk rättsvetenskap i övrigt.  

Ansvarsrätten är en disciplin på stark frammarsch. Ur ett vetenskapligt perspektiv framträder ansvarsrättens olika områden – skadeståndsrätten, obehörig vinst-rätten – som de privaträttsliga områden där den teoretiska analysen gått längst, och ansetts mest relevant. Det återspeglar sig i en växande litteratur av tvärdisciplinärt slag där ekonomiska, filosofiska eller postmodernistiska anslag belyser ansvarsfrågor ur olika perspektiv.

 

Samtidigt är ansvarsrätten ett område som präglas av ett intensivt intresse även ur ett praktiskt perspektiv. Olika undersökningar tyder på att den privata ansvarsrätten har kommit att ta över vissa av straffrättens funktioner som instrument för personligt ansvarsutkrävande. Skadeståndsrättens roll i samband med brott har ökat och viktimologisk forskning visar att ersättningarnas betydelse i den straffrättsliga ansvarsprövningen. Inom den kommersiella juridiken är ansvarsrätten en disciplin i medvind. Det tenderar i och för sig ansvarsrätten alltid att vara i tider av finansiell oro, men numer har den diskussion om ”ansvar” som förs i media avseende olika institutioner och aktörer en korrespondens i en rättslig utveckling mot ökade ansvarsmöjligheter. I skadeståndsrätten präglas ansvaret för ren förmögenhetsskada av en sällsynt dynamik: Genom HD:s prejudikatsskapande verksamhet har positionerna flyttats fram – t.ex. när det gäller otillbörlig konkurrens.

 

En ytterligare aspekt av ansvarsrättens ökade betydelse är att en framväxande juridisk aktivism i hög grad tenderar att använda sig av ansvarsrätten – särskilt skadeståndsrätten och ofta i kombination med Europakonventionen för mänskliga rättigheter (jmf. NJA 2005 s. 462) – som instrument. Det är således framför allt ansvarsrätten som står i centrum för den tendens mot en privaträttslig instrumentalism som kan skönjas allt tydligare. Inom denna utveckling använder sig aktörer av privaträttens verktyg för att driva rättspolitiska frågor. Som exempel på denna utveckling kan nämnas diskrimineringsrätten och ombudsmännens (nu ombudsmannens) användande av skadeståndssanktionen som instrument för att påverka samhället eller olika privata aktörers användande av skadeståndskäromål under Europakonventionens regelverk för att påverka. NJA 2006 s. 683 är ett exempel från svensk praxis, där en privat organisation pro bono agerade som ombud åt två kärande i en skadeståndstvist för att därigenom kunna använda sig av domstolarna och juridiken för att ge uppmärksamhet åt vad som ansågs som ett missförhållande (kvotering till juristutbildningen). 

 

En sista aspekt som kan nämnas som en illustration på ansvarsrättens allt mer framträdande position är europeiseringen. Privaträtten europeiseras idag, simultant på ett flertal olika plan. Mer lagstiftning tillkommer efter direktiv, Europakonventionen börjar genomsyra de nationella rättsordningarna med allt större inverkan även på privaträtten och särskilt ansvarsrätten, den komparativa forskningen har resulterat i ett flertal stora förslag kring hur civilrätten skall kunna harmoniseras eller europeiseras. I samtliga dessa utvecklingslinjer har ansvarsrätten intagit ledande roller.

Sådana här klassifikationer spelar roll. De spelar roll för vår förståelse av rätten och dess moraliska underbyggnad. De spelar roll för hur vi approacherar konkreta rättsliga problem. De spelar roll för hur vi söker pengar för våra forskningsprojekt.