Idag kom Högsta domstolens dom rörande diskriminering i krogköer. En av de svåra frågorna när det gäller skadestånd vid diskriminering har varit ersättningsnivåerna, där en svensk tradition och diskrimineringslagstiftningens EG-rättsliga bakgrund har tyckts svårförenliga. HD har tidigare lagt sig på en nivå som mer får sägas motsvara den svenska modellen än den EG-rättsliga (som utgår från att skadeståndet skall vara avskräckande och effektivt).

Krogkö-målet är delvis särpräglat eftersom det här var fråga om ett medvetet försök att undersöka om diskriminering skedde i nattlivet (vilket väl alla vet att det gör) och i vilken utsträckning. Ersättningen jämkades därför av HD:s majoritet från 15 000 kronor, till 5000 kr. Två justitieråd var skiljaktiga och ville döma ut vad som redan nu kan noteras vara standardbeloppet, nämligen 15 000 kr.

Det mest intressanta som jag ser det är att HD i denna dom på ett ovanligt tydligt (och enligt min egen anspråkslösa mening klarsynt) betonar den schabloniserade och typiserade synen på kränkningsskadeståndet i dessa fall.

Annonser