Följande pressmeddelande har nyss publicerats på regeringens hemsida :

”Regeringen har i dag beslutat att en proposition om nya regler om förverkande av utbyte av brott – dvs. brottsvinster – ska överlämnas till riksdagen. Förslaget innebär att de brottsbekämpande myndigheterna ges ett nytt, kraftfullt redskap i kampen mot allvarlig brottslighet.

Med utbyte av brott menas både konkret egendom som någon kommit över genom brott och det uppskattade värdet av det som åtkommits. Att utbytet förverkas innebär att brottslingen berövas egendomen eller att han eller hon blir skyldig att betala ett angivet belopp till staten.

Med dagens regler är det bara möjligt att förverka utbyte av just det brott som en person döms för. Det måste dessutom vara fullt bevisat att egendomen härrör från det brottet.

Regeringens förslag innebär att det i vissa fall ska vara möjligt att förverka också utbyte som kommer från en inte närmare preciserad brottslig verksamhet, alltså även annat brottsligt handlande än det som personen döms för. Sambandet mellan egendomen och den brottsliga verksamheten ska inte heller behöva styrkas fullt ut. I stället ska det vara tillräckligt att åklagaren uppfyller ett lägre ställt beviskrav.

Det lämnas också förslag som syftar till att förbättra möjligheterna att provisoriskt säkra tillgångar som genom ett senare beslut kan komma att förverkas.

– En av de viktigaste drivkrafterna bakom allvarlig brottslighet är att skapa stora ekonomiska vinster. En framgångsrik brottsbekämpning kan därför inte bara bestå i att gärningsmän grips och straffas. Det är nog så viktigt att vinsterna av brottsligheten kan spåras och förverkas. Den nya regleringen innebär väsentligt förbättrade förutsättningar för det och är därmed ett viktigt led i regeringens mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten, säger justitieminister Beatrice Ask.”

**

Någon proposition finns ännu inte tillgänglig på hemsidan. Men redan meddelandet väcker min oro. Allvarlig brottslighet skall bekämpas på alla rättssäkra sätt som finns, men att börja kompromissa med rättssäkerheten är inte en möjlighet. Även brottslingar har rättigheter. Här talas det om att förverkande skall ske av egendom som brottslingar innehar ”utan att sambandet skall styrkas fullt ut”. Vad betyder det? Det låter som att det finns en uppenbar risk att samhället kan konfiskera egendom från brottslingar, där egendomen inte har haft med brottet att göra. Och även formuleringen ” en inte närmare preciserad brottslig verksamhet” inger farhågor. Vad är det för brottslighet som inte låter sig preciseras som skall ge staten möjlighet att konfiskera egendom?

Och hur förhåller sig förslaget till Europakonventionens art 1, första tilläggsprotokollet?