Två nya beslut från HD idag om reklam för utländska lotterier i svensk press. Säga vad man vill om systemet med ansvariga utgivare, men tidningarna tar i alla fall sitt ansvar att tillhandahålla Sverige nya prejudikat.

Nu är de här fallen inte prejudikat än, men det är redan intressant. Två ansvariga utgivare har dömts till straff enligt lotterilagen för att de upplåtit reklamplats åt utländska lotterier i sina publikationer, vilket alltså är förbjudet enligt den svenska lotterilagstiftningen. Utgivarna å sin sida menar att den svenska lagstiftningen står i strid med EG-rätten. HD:s beslut gällde bara frågan om målen förtjänade en prövning i hovrätten, vilket HD konstaterade att de gjorde, och inget avgörande i sak kom således idag. Men HD passar ändå på att lägga ut texten om förhållandet mellan EG-rätten och den svenska lagstiftningen.

”Europeiska gemenskapernas kommission har i ett motiverat yttrande den 29 juni 2007, riktat till Sveriges regering, hävdat att de inskränkningar som följer av bl.a. 38 § lotterilagen inte är förenliga med artikel 49 i EG-fördraget. I detta sammanhang kan noteras att 2006 års lotteriutredning uttalade att det inte var möjligt för utredningen att slå fast huruvida den svenska lagstiftningen var förenlig med EG-rätten men att det såväl i fråga om de syften som legat till grund för lagstiftningen som vid den praktiska tillämpningen fanns oklarheter som gjorde att förenligheten med gemenskapsrätten kunde ifrågasättas (SOU 2006:11 s. 241 ff.). Här kan även tilläggas att Lagrådet i det lagstiftningsärende som föregick införandet av straffstadgandet i 54 § andra stycket lotterilagen uttalade att det fanns en betydande risk för att den föreslagna regleringen skulle strida mot EG-rätten (prop. 1998/99:29 s. 17 f.).”

Vi får väl se vad hovrätten gör men redan nu illustrerar detta ytterligare en gång hur EG-rätten kan tvinga domstolarna att det viktigaste är att tänka fritt (rörligt), snarare än (svensk) rätt.

(Oförlåtlig ordvits.)

Annonser