Kränkningsersättning utgår till brottsoffer vars människvärde eller personliga integritet kränkts genom brottet. En särskilt fråga som diskuterats mycket har varit ersättning för kränkning till vissa utsatta yrkesgrupper. En polis som spottades i ansiktet fick inte ersättning i en omtalad dom från HD från sent 1990-tal. I samband med förändringarna av skadeståndslagen i början av 2000-talet uttalade emellertid propositionsförfattaren att det borde vara möjligt för en polis som blir spottad ”rakt i ansiktet” att erhålla skadestånd för kränkning. Ingen ändring i sak gjordes av lagen. Icke desto mindre fann en Högsta domstol i plenum några år senare att skadestånd till bespottade poliser kunde utgå. HD domen kan man diskutera – ja, man kan väl ”diskutera” vad som helst men vad jag menar är förstås att det går att kritisera domen på principiella grunder, om man nu skulle vilja göra det. Men nu är det det här som gäller.  

Kränkningsersättning utgår bara vid allvarliga brott. Att bli spottad i ansiktet räknas straffrättsligt som ett ofredande. Det är ett förhållandvis lindrigt brott. Den kränkning som brottsoffret själv upplever i dessa fall är i allmänhet förhållandevis mild, om man jämför med de andra brott som brukar generera kränkningsersättningar.

Mot denna bakgrund är den dom som nyss kommit från Hovrätten över Skåne och Blekinge (dom den 21/12-07 i T 2379-06) mycket märklig. Piketpoliser hade beskjutits i samband med ett ingripande. Skytten var en psykiskt störd person som överlämnades till rättspsyk för vård. Hovrätten fann att ingen kränkningsersättning skulle utgå för skotten.

Jag har svårt att förstå den här domen. Som argument för utgången så framför hovrätten att piketpoliserna hade genomgått utbildning som medförde att de hade någon form av beredskap för händelser av det här slaget. Dessutom var det inte överraskande med skotten, menade domstolen. Ingen ersättning.

Men hur kan de här argumenten fria från skadeståndsansvar? Det här verkar helt inkonsekvent. Om polisen hade blivit spottade i ansiktet av den dömde så hade kränkningsersättning utgått. Men när han nu i stället sköt på dem så undgick han ansvar.