Statistik visar att hot mot vittnen ökar. Brottsbalken har en särskild regel, övergrepp i rättssak, enligt vilken hot mot vittnen kan bestraffas. Straffen är hårdare enligt regeln än vad som följer av allmänna regler: Hotar du ett vittne för att förhindra att hon berättar om en händelse i en rättegång är straffet alltså i allmänhet högre än om du hotar samma person utan att ha en sådan baktanke.

Ibland sägs det att ett hot mot ett vittne, eller en målsägande eller en domare, är ett angrepp på rättsväsendet och att det därför skall bedömas som särskilt allvarligt. Ibland sägs det med stora ord till och med att det är ett angrepp på hela demokratin. Det kan ligga någonting i det.

Men framför allt är de handlingar som gömmer sig bakom ett åtal om övergrepp i rättssak angrepp på en individuell person, en enskild människa, för att förhindra att hon gör det som vi alla borde göra, nämligen vår plikt som medlemmar i ett samhälle. När man letar efter argument för varför övergrepp i rättssak skall bestraffas strängt så är det denna individ-orienterade syn som borde stå i fokus, snarare än samhällssynen. 

Det är individer som kan känna rädsla, ångest och oro. Inte samhällen. När hot riktas mot individer i samband med en rättegång är det särskilt allvarligt eftersom just den individen kanske inte vågar fullgöra sin plikt som medmänniska. Redan det är kvalificerande.