I en ny promemoria (Ds 2007:31) föreslås en straffskärpning för vållande till annans död. Minimistraffet skall vara ett år, istället för 6 månader, och maxstraffet vid grovt brott sex år. Det är framför allt trafikbrotten, som rattfylleribrotten, som föranlett förslaget. I promemorian sägs det följande:

”Som framkommit genom den praxisgenomgång som företagits inom Justitiedepartementet begås en övervägande del av vållandebrotten i kombination med ett trafikbrott. Trafiksituationer är något som praktiskt taget alla människor dagligen kommer i kontakt med, antingen som förare, passagerare eller gångtrafikanter. Vi exponeras dagligen för de risker som är förenade med trafiken.

När vållande till annans död har begåtts i en trafiksituation har brottet ofta begåtts i kombination med rattfylleri eller vårdslöshet i trafik, eller båda brotten i förening. Som Rattfylleriutredningen utvecklat torde det, i de trafiksituationer som nu är aktuella, höra till ovanligheterna att det finns uppsåt i förhållande till att någon dör (SOU 2006:12, s. 214 och 228).”

Även vållande till annans död i samband med misshandel tas upp som ett exempel. Det är således situationer som den där någon misshandlar någon annan som avlider till följd av misshandeln men där uppsåtet inte visas ha omfattat även den dödliga utgången.

Slutsatsen av dessa iakttagelser:

”Det finns en allt mindre tolerans från samhällets sida mot att människor dödas eller skadas, oavsett om det sker i trafiken, till följd av misshandel eller av något annat liknande skäl. Det finns därför anledning att anlägga en skärpt syn på vållandebrotten och överväga vilka förändringar som är påkallade för att bestämmelserna ska stå i bättre överensstäm-melse med synen på allvaret i denna typ av brottslighet.”

 Bra!

Annonser